Главная Законодательство Закон о пчеловодстве Украины

Авторизация

Спасибо что зашли на наш сайт. Здесь Вы найдете много полезной информации почерпнув и повысив свои познания в пчеловодстве.До скорого свидания!
 
Закон о пчеловодстве Украины
Обножка - Законодательство
Оглавление
Закон о пчеловодстве Украины
Розділ IV ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Розділ VIII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА
Все страницы

 

 

Цей Закон регулює відносини щодо розведення, використання та охорони бджіл, виробництва, заготівлі та переробки продуктів бджільництва, ефективного використання бджіл для запилення ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення, інших видів запилювальної флори, створення умов для підвищення продуктивності бджіл і сільськогосподарських культур, забезпечення гарантій дотримання прав та захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, які займаються бджільництвом.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
бджільництво - галузь сільськогосподарського виробництва, основою функціонування якої є розведення, утримання та використання бджіл для запилення ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення і підвищення їх урожайності, виробництво харчових продуктів і сировини для промисловості;
пасічник - фізична особа, яка займається утриманням та розведенням бджіл, виробництвом і первинною переробкою продуктів бджільництва;
робоча бджола - самка з недорозвиненими статевими органами, яка запилює рослини, збирає нектар, пилок і виробляє продукти бджільництва;
бджолина матка - самка, яка забезпечує відтворення бджолиної сім'ї;
трутень - самець бджолиної матки;
бджолина сім'я - цілісна біологічна одиниця, яка складається з однієї бджолиної матки, 15 - 60 тисяч у середньому робочих бджіл та приблизно двох тисяч трутнів;
порода бджіл - цілісна група бджолиних сімей спільного походження зі сталими характерними біологічними ознаками, яка склалася у процесі природного та штучного добору, поширена на території з певними кліматичними та медозбірними умовами;
аборигенні (місцеві) бджоли - породи і популяції бджіл, які з давніх часів населяють певну територію і виникли тут у процесі еволюції;
племінна бджолина сім'я - високопродуктивна сім'я чистопорідних бджіл, яка стійко передає потомству свої породні ознаки;
племінна пасіка - пасіка, призначена для розмноження, поліпшення та виведення бджіл певної породи, збереження існуючого генофонду бджіл;
племінний бджолорозплідник - племінне бджільницьке підприємство, спеціалізоване на виведенні бджолиних маток і формуванні бджолиних сімей на продаж;
товарна пасіка - пасіка, призначена для одержання продуктів бджільництва;
перевезення (кочівля) пасік - вивезення пасік на медозбір і запилення ентомофільних рослин;
паспорт пасіки - документ про ветеринарно-санітарний стан бджолиних сімей, виданий власнику пасіки відповідним органом державної ветеринарної медицини;
племінне свідоцтво (сертифікат) - документ встановленої форми, який підтверджує якість племінних бджіл;
стільники - бджолині будівлі з воскових комірок, призначені для вирощування потомства, розміщення кормових запасів і бджіл;
бджолиний віск - органічна сполука, яка виділяється восковими залозами бджіл і використовується для будівництва стільників, запечатування комірок з медом і розплодом;
вощина - штучно виготовлені тонкі воскові листки відповідного розміру з відтисненими на них основами комірок;
продукти бджільництва - продукти, одержані завдяки збиральним і фізіологічним властивостям бджіл (мед, віск, бджолине обніжжя, перга, прополіс, маточне молочко, бджолина отрута, трутневий гомогенат), а також самі бджоли;
ентомофільні рослини сільськогосподарського призначення - рослини, які запилюються комахами;
апітерапія - лікування та профілактика захворювань за допомогою продуктів бджільництва;
засоби захисту бджіл - імунобіологічні, біологічні, рослинні, хімічні, хіміко-фармацевтичні та інші ветеринарні препарати, що використовуються у бджільництві.
Стаття 2. Законодавство України про бджільництво
Законодавство України про бджільництво базується на Конституції України та складається з цього Закону, законів України "Про захист рослин", "Про ветеринарну медицину", "Про племінну справу у тваринництві", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ" та інших нормативно-правових актів.
Стаття 3. Об'єкти бджільництва
Об'єктами бджільництва є робочі бджоли, бджолині матки, трутні, бджолині сім'ї, яких розводять на племінних і товарних пасіках.
Стаття 4. Суб'єкти бджільництва
Суб'єктами бджільництва незалежно від форм власності є:
племінні та товарні пасіки, племінні бджолорозплідники;
підприємства з виготовлення обладнання та пасічного інвентаря;
підприємства, установи та організації із заготівлі, переробки, реалізації продуктів бджільництва та препаратів із них;
лабораторії сертифікації продуктів бджільництва;
наукові установи, заклади освіти, дослідні господарства, які займаються бджільництвом.
До суб'єктів бджільництва також належать спілки, асоціації та інші об'єднання, діяльність яких пов'язана з питаннями бджільництва.
Суб'єкти бджільництва, зайняті виробництвом і переробкою продуктів бджільництва, є виробниками сільськогосподарської продукції.
Стаття 5. Громадські організації пасічників
З метою задоволення спільних інтересів у питаннях розвитку бджільництва громадяни можуть добровільно об'єднуватися у громадські організації пасічників.


 

 

 

Розділ II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА
Стаття 6. Державне управління в галузі бджільництва
Державне управління в галузі бджільництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та його органи на місцях, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
Стаття 7. Державне регулювання в галузі бджільництва
Державне регулювання в галузі бджільництва здійснюється шляхом:
визначення загальних засад проведення єдиної науково-технічної політики;
встановлення відповідних стандартів, норм і правил;
удосконалення державного управління в галузі бджільництва;
організації та забезпечення проведення заходів з діагностики, профілактики і боротьби з хворобами та потравами бджіл;
розроблення та затвердження технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів);
організації та забезпечення контролю за якістю продуктів бджільництва;
контролю за експортом та імпортом продуктів бджільництва;
координації підготовки та перепідготовки спеціалістів із бджільництва;
координації селекційно-племінної роботи, сприяння розвитку бджільництва;
здійснення контролю за ефективністю запилення ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Стаття 8. Державна підтримка бджільництва
Державна підтримка зайняття бджільництвом здійснюється шляхом:
створення умов і сприяння розвитку бджільництва на Україні;
проведення наукових досліджень і вжиття заходів щодо охорони та збереження генотипів бджіл;
відшкодування витрат на ветеринарно-санітарне забезпечення бджільництва;
надання пільг при оподаткуванні відповідно до чинного законодавства;
надання кредитів та залучення інвестицій на пільгових умовах;
надання цільових субсидій та інших видів фінансової підтримки;
підготовки спеціалістів із бджільництва;
вжиття інших заходів економічного стимулювання.
Стаття 9. Селекційно-племінна робота в галузі бджільництва
З метою збереження, відтворення та розповсюдження українських степових, карпатських і поліських генотипів бджіл в ареалах їх природного розселення створюються племінні бджолорозплідники та племінні пасіки, які займаються селекцією і репродукцією бджіл та їх реалізацією.
Племінна база і система селекційно-племінної роботи створюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та Українською академією аграрних наук, діяльність яких у цій галузі провадиться відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві".
Стаття 10. Гарантії прав та інтересів пасічників
Держава гарантує додержання прав і законних інтересів пасічників у галузі бджільництва.
Пасічники, здійснюючи господарську діяльність у галузі бджільництва, мають право приймати з власної ініціативи будь-які рішення, що не суперечать законодавству України.
Пасічники мають право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.


 

 

 

 

 

Розділ III
ЗАЙНЯТТЯ БДЖІЛЬНИЦТВОМ
Стаття 11. Право на зайняття бджільництвом
Право на утримання бджіл і зайняття бджільництвом мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають необхідні навики або спеціальну підготовку, а також юридичні особи.
Зайняття бджільництвом здійснюється без окремого дозволу органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
Стаття 12. Формування пасіки
Фізична або юридична особа з метою зайняття бджільництвом формує пасіку з бджолиних сімей, яка може мати підсобне приміщення, інвентар і обладнання та розміщується на відповідній земельній ділянці.
Кількість бджолиних сімей, що може утримуватися юридичними та фізичними особами, не обмежується.
На пасіках утримуються бджоли лише районованих у тій чи іншій місцевості порід згідно з планом їх породного районування в Україні, затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Стаття 13. Видача ветеринарно-санітарних паспортів, племінних свідоцтв (сертифікатів) і реєстрація пасік
З метою обліку пасік та здійснення лікувально-профілактичних заходів на кожну пасіку видається ветеринарно-санітарний паспорт. Форма паспорта і порядок його видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Племінні бджолорозплідники і племінні пасіки проходять атестацію та одержують племінні свідоцтва (сертифікати) відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві".
Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом, у місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Стаття 14. Порядок надання земельних ділянок для зайняття бджільництвом
Земельні ділянки надаються пасічникам для зайняття бджільництвом у порядку, встановленому Земельним кодексом України та Законом України "Про оренду землі".
Стаття 15. Розміщення пасік
Фізичні та юридичні особи розміщують пасіки на земельних ділянках, які належать їм на правах власності або користування, відповідно до ветеринарно-санітарних правил.
Розміщення пасік на земельних ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх згодою.
Розміщення пасік на землях лісового фонду здійснюється безоплатно з урахуванням вимог Лісового кодексу України.
Стаття 16. Перевезення (кочівля) пасік
Перевезення (кочівля) пасік до медоносних угідь здійснюється відповідно до ветеринарно-санітарних правил за погодженням з власниками або користувачами земельних ділянок.
Органи Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України сприяють безперешкодному перевезенню (кочівлі) пасік. У разі необхідності вони організовують їх супровід до пунктів призначення.
Стаття 17. Облік бджолиних сімей та їх продуктивності
Облік бджолиних сімей та їх продуктивності ведеться за результатами осінніх і весняних перевірок у встановленому порядку. 
 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс.Метрика